kobieta pracuje przy komputerze

Praca w Niemczech – dobre pieniądze również dla kobiet

Niemiecki rynek pracy jest popularny. Każdego roku wielu obywateli UE przyjeżdża do Niemiec, aby mieszkać i pracować. Jest to bardzo atrakcyjne i lukratywne zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. We wszystkich obszarach poszukiwane są wykwalifikowane kobiety, pracownicy fizyczni, pracownicy tymczasowi, a także stażyści. Kobiety nie są w żaden sposób gorsze od mężczyzn i są obecnie w dużej mierze opłacane tak samo. W poniższym artykule podsumowaliśmy, na co należy zwrócić uwagę pracując i mieszkając w Niemczech.

Zasadniczo każdy obywatel UE ma prawo przyjechać do Niemiec.

Europejski Akt o Swobodnym Przepływie Osób stanowi, że obywatele UE mają prawo do wjazdu do państw członkowskich bez wizy, do przebywania w nich przez trzy miesiące i do pracy. Potrzebny jest tylko ważny dowód osobisty lub paszport. Prawie pod każdym względem są oni traktowani na równi z obywatelami danego kraju, co sprawia, że praca dla kobiet w Niemczech jest tak samo popularna i dostępna. Jeśli jednak podróżują z Tobą członkowie rodziny, należy zabezpieczyć ich byt.

Jakie warunki należy spełnić, aby przedłużyć prawo pobytu?

Każdy, kto chce przebywać w Niemczech dłużej niż trzy miesiące, musi spełnić następujące wymagania:

  • być pracownikiem lub samozatrudnionym
  • posiadać pracę lub posiadać perspektywy bycia zatrudnionym (w przeciwnym razie pobyt kończy się po sześciu miesiącach)
  • studiować lub szkolić się

Ponadto należy zawsze mieć wystarczające środki na utrzymanie i ubezpieczenie zdrowotne. Osoby, które już od pięciu lat przebywają w jednym z krajów UE, mają prawo do stałego pobytu i nie muszą spełniać żadnych dodatkowych wymogów.

  Walizka do samolotu – ABS czy polipropylen?

Należy jednak pamiętać o tym, że prawo do swobodnego przemieszczania się może zostać odebrane w przypadku popełnienia przestępstwa lub stwarzania zagrożenia.

Pracownicy i osoby pracujące na własny rachunek

Prawo UE stanowi, że każdy, kto pracuje w Niemczech, korzysta z pełnej swobody przemieszczania się i jest traktowany jak obywatel. W tym przypadku nie jest wymagane przedstawienie dowodu posiadania środków utrzymania lub podobnego dokumentu. Jednakże zatrudnienie nie może być „ekonomicznie nieistotne”. Nie dotyczy to osób, które pracują co najmniej 7,5 godziny tygodniowo i otrzymują minimalne wynagrodzenie w wysokości 100 euro miesięcznie. Status pracownika lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą traci się tylko wtedy, gdy opuszcza się niemiecki rynek pracy na okres dłuższy niż jeden rok.

Osoby poszukujące pracy

Obywatele UE, którzy poszukują pracy, również mają prawo do swobodnego przemieszczania się, ale tylko wtedy, gdy aktywnie próbują znaleźć pracę. W tym przypadku pobyt może być początkowo przedłużony do sześciu miesięcy bez konieczności udowadniania kosztów utrzymania. Okres sześciu miesięcy może również zostać przedłużony po indywidualnym rozpatrzeniu każdego przypadku.

Osoby niepracujące

Obywatele UE, którzy nie wykonują pracy zarobkowej, jak np. emeryci lub studenci, którzy chcą przebywać w Niemczech dłużej niż trzy miesiące, muszą udowodnić, że mają zabezpieczone źródło utrzymania i posiadają ubezpieczenie zdrowotne.

Czy istnieją również korzyści społeczne dla obywateli UE?

Tak, obywatele UE mogą ubiegać się o świadczenia socjalne w Niemczech. W tej kwestii panuje jednak pewne zamieszanie.

  • Pracownicy UE i osoby pracujące na własny rachunek, które stały się mimowolnie bezrobotne, mogą ubiegać się o ALG I i II, jeśli pracowały przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 30 miesięcy. Osoby, które przepracowały mniej niż 12 miesięcy, zachowują prawa pracownika przez sześć miesięcy, po czym są traktowane jak osoby poszukujące pracy.
  • W przypadku osób poszukujących pracy prawodawstwo jest jednak nieco niejasne. Kodeks socjalny wyraźnie wyklucza możliwość ubiegania się o świadczenia socjalne w takim przypadku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) twierdzi jednak, że to ogólne wykluczenie narusza jego orzecznictwo i musi być rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku.
  • Nie istnieją w tym względzie żadne szczególne przepisy dotyczące obywateli UE, którzy nie wykonują pracy zarobkowej. Niemieckie urzędy pracy traktują ich jako osoby poszukujące pracy i dlatego nie mają oni prawa do pomocy zgodnie z SGB II i XII, ale konieczna pomoc i opieka medyczna może zostać przyznana po indywidualnej ocenie.
  • Obywatele UE z prawem stałego pobytu mają prawo do równego traktowania z obywatelami niemieckimi.
  Seksizm w pracy - jak go rozpoznać i z nim walczyć?

Co z zasiłkiem na dziecko?

Obywatele UE mają również prawo do ubiegania się o zasiłek na dziecko. Jedynym warunkiem jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania. Pracownicy sezonowi z UE mogą również ubiegać się o zasiłek na dziecko, jeśli pracują w Niemczech i są płatnikami podatku dochodowego, nawet jeśli ich dzieci mieszkają za granicą.